سقط جنین در سگ

سقط جنین در سگ در موردی که صاحبان دام با این مشکل که سگشان دچار جفت گیری ناخواسته شده مواجه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا میتوان در صورتیکه سگ من بصورت ناخواسته با سگ دیگری جفت گیری کرد کاری برای جلوگیری از آبستنی انجام داد؟!

توقف آبستنی سگ با استفاده از دارو

آبستنی ناشی از جفت گیری ناخواسته را می توان توسط درمان با ترکیبات استروژنی که حداقل درعرض ٣ تا ٥ روز پس از جفت گیری مصرف شوند، توقف داد.

استروژن در میزان مصرف پائین باعث کاهش زمان انتقال اویدوکت می شود.

در حالیکه میزان مصرف بالا باعث طولانی شدن آن می شود. صاحب حیوان را بایستی از خطر استفاده استروژن ها قبل از مصرف آن آگاه نمود.

مشخص شده است که استروژن ها باعث کاهش فعالیت نخاعی بوده و باعث پیومتریت می شود.

اکثر استروژن ها بجز دی اتیل استیل بسترول خوراکی را بایستی تنها یکبار تجویز نمود.

داروی دی اتیل استیل بسترول بدلیل ساختار شیمیایی غیر استروئیدی آن سالمتر از سایر استروژن های استروئیدی می باشد.

داروی تزریقی آن یکبار به میزان ٥/٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در خلال ٥ روز جفت گیری مصرف می شود.

دارو های مورد استفاده در آبستنی ناخواسته سگ

داروی استرادیول ١٧ سیکلوپنتیل پروپیونات تنها یکبار بصورت تزریقی داخل عضلانی در خلال ٧٢ ساعت جفت گیری ناخواسته مصرف می شود.

میزان مصرف پیشنهادی ٠٢/٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.

بنزوئات استرادیول یا والرات استرادیول نیز یکبار به میزان ١/٠ میلیگرم؛ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (نبایستی از ٣ میلیگرم تجاوز کند) تا ٥ روز متعاقب جفتگیری نامناسب استفاده شود.

صاحب حیوان را بایستی نسبت به علائم پیومتریت آگاه نمود.

یک معاینه مجدد ٥/٣ هفته بعد از مصرف دارو جهت لمس و مشاهده آبستنی و حالت سلامت عمومی بیمار انجام شود.

ایجاد سقط در سگ

برداشت تخمدان در هر مرحله از آبستنی باعث سقط یا جذب جنین می گردد.

بطور رایج هیچ گونه دارویی جهت سقط جنین در سگ ماده ثابت نشده است.

ولی به طور تجربی پروستاگلاندین ها و دگزامتازون مورد مصرف قرار گرفته است.

در مطالعه در رابطه با استفاده از دگزامتازون نشان داده است که باعث مرگ داخل رحمی میگردد.

جذب مجدد در خلال مراحل اولیه آبستنی؛ یا سقط جنین در سگ در خلال مصرف ثلث سوم آبستنی صورت می گیرد.

در هر دو مطالعه یک دوره ١٠ روزه درمانی شروع درروز ٣٠ یا ٤٥ آبستنی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دارو به صورت داخل عضلانی تزریق می شود.

مصرف دارو در دو نژاد بیگل و لابرادور رتریور

در نژاد بیگل میزان مصرف تقریبی ٥/٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر 12 ساعت میباشد.

در نژاد لابرادور رتریور ١٥/٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یکبار در روز می باشد.

پروستاگلاندین اف دو آلفا به میزان ٢٠ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ٣ بار در روز به مدت ٢ روز باعث سقط در ٤ تا ٧ سگ داده شده است که حداقل ٢٥روز آبستن می باشند.

داروهایی که برای سقط جنین در سگ استفاده می شود

  • Prostaglandins (PGF) -Lutalyse
  • Dexamethasone
  • Prolactin antagonists
  • Bromocriptine (Parlodel)

مطالب این سایت از دانش و تجربه دامپزشگان تیم شیک پت و منابع داخلی و خارجی معتبر تهیه و انتشار می یابد.